WC-Eend® Extra Power Schuimend Bleek

foaming_bleach_gel-citrus
foaming_bleach_gel-pine

WC-Eend® Extra Power Schuimend Bleek

De schuimende bleekgel reikt beter onder de rand om je toiletpot te reinigen—en laat de toiletpot wit en helder achter. 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd de etikettering en productinformatie.

Wc-Eend® Extra Power Schuimend Bleek combineert op slimme wijze de voordelen van bleek en de reinigingskracht van schuim in slechts één product. Misschien niet briljante Duitse wetenschapper slim, maar, weet je, voor een toiletproduct is dit behoorlijk slim. 'Hoogste cijfer van de klas' slim. Hoe dan ook, gebruik de uniek gevormde nek en knijp de vloeistof gelijkmatig rondom de binnenrand van de toiletpot. Borstel boven en onder de waterlijn. Spoel vervolgens door.

Beschikbare geuren

  • WC-Eend citroen citrusgeur

    Citrus Fresh

  • pine fragrance

    Pine Fresh

1. Til de toiletbril op
2. Om de dop te verwijderen, druk je de twee gestructureerde zijvlakken samen en schroef je deze helemaal los
3. Kantel fles om hals te vullen
4. Richt de vloeistof onder de rand en druk gelijkmatig rond de toiletpot
5. Borstel boven en onder de waterlijn en spoel vervolgens door
6. Plaats de dop terug en sluit hem stevig, totdat je een klikgeluid hoort
7. Voor hardnekkige vlekken het product enkele minuten laten zitten.
Bevat: Natriumhypochloriet, natriumhydroxide, aminen, C12-18-alkyldimethyl, N-oxiden 

Kan corrosief zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of dokter/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of haar): Alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Gedurende een aantal minuten voorzichtig met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen. NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. 
BIJ INADEMING: Persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking volgens de plaatselijke voorschriften weggooien. Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Handen grondig wassen na gebruik. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Vermijd het inademen van de dampen. 

 Waarschuwing! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Alleen voor gebruik in toiletpotten.