WC Eend® Nr. 1 Ontkalker

WC Eend® Nr. 1 Ontkalker

WC Eend® Nr. 1 Ontkalker zorgt voor een grondige reiniging boven en onder het water. Verwijdert hardnekkige vlekken en kalkaanslag.

WC Eend® Nr. 1 Ontkalker is een krachtige formule die kalkaanslag verwijdert en grondig schoonmaakt onder en boven water. Danzij zijn unieke hals komt het onder de rand waar schoonmaken het moeilijkst is.
GEBRUIKSAANWIJZING: 
1. Om de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien. 
2. Kantel de fles om de hals vol te laten lopen. 
3. Plaats WC Eend® Nr. 1 Ontkalker onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot. 
4. Om schoon te maken en geurtjes te verwijderen: laat 15 minuten inwerken. Schrob boven en onder het water en spoel door. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: opnieuw aanbrengen en 60 minuten tot een nacht laten intrekken.
5. Plaats de dop terug en doe de fles goed dicht. Regelmatig gebruiken (minimaal drie keer per week) om uw toilet schoon te houden.
Gevaar 

Bevat: hydrogeenchloride; 2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol; alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (8 EO)

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Rook niet inademen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. 

Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.  

Gerelateerde producten